Patvirtintas naujas Vilkaviškio vyskupijos Caritas Statutas

Vilkaviškio vyskupijos Ordinaras, vyskupas Rimantas Norvila 2019-11-07 d. patvirtino naują Vilkaviškio vyskupijos Caritas Statutą. Kuriame reglamentuoja, kad Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizacija yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonus (kan. 115 § 3 ir kan. 116 § 1) Ordinaro Vilkaviškio vyskupo (toliau – Ordinaras) įsteigtas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Pagal civilinę teisę Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra ribotos turtinės atsakomybės ir už savo prievoles atsako tik savo turtu.

Caritas tarnystė Vilkaviškio vyskupijoje yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla, ji yra neatsiejama krikščioniškosios tapatybės dalis, skatinama ir palaikoma Vilkaviškio vyskupo.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilkaviškio vyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas vizija – būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius asmenis telkiančia (Vilkaviškio vyskupijos) bendruomene, kuri:

  • vienija bendruomenės narius, norinčius dirbti kartu dėl pažeidžiamų, socialinę atskirtį patiriančių ir nuo priklausomybių kenčiančių asmenų gerovės,

  • gyvena/veikia, įgyvendina karitatyvinės tarnystės tapatybę ir bendradarbiauja su Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje veikiančiais valstybiniais ir nevyriausybiniais juridiniais asmenimis.

  • karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra orientuotas į bendruomeninį veikimą, bendruomenės meilės patirtį, kuri tampa liudijimu, bendruomeninės evangelizacijos forma, išreiškiančia Viešpaties artumą meilės darbais, skatinančiais abipusę atsakomybę.

Teikiant pagalbą vadovaujamasi pagarba sunkumus patiriančio ar kenčiančio asmens orumui. Iš šios pagarbos kyla kiekvieno Vilkaviškio vyskupijos Caritas darbuotojo ir savanorio asmeninis ir lygiavertis atliepas, siekiant padrąsinti žmogų. Tai pasireiškia tokiomis nuostatomis:

  • asmenišku artumu – pasirinkimu būti arti žmonių jų kančios ir atskirties situacijose, ypač ten, kur žmonės yra vieniši. Artumas pasireiškia atjautos ir asmeniško dalijimosi nuostata;

  • lygiavertišku ir abipusišku santykiu, skatinančiu asmens vertingumo ir jo stipriųjų pusių pasireiškimą, sudarančiu galimybę teikti tarpusavio pagalbą ir atsakingai dalyvauti;

  • įgalinimu, išlaisvinimu: visos Vilkaviškio vyskupijos Caritas darbuotojų ir savanorių pastangos turi būti skirtos padėti kitam žmogui tapti savarankiškesniu ir pajėgesniu užmezgant asmeninius bei bendruomeninius ryšius, taip pat oriai ir atsakingai dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas Statutas