VV Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“

ziniukas

Katalikiškas vaikų laisvalaikio užimtumo centras, teikiantis socialines ir ugdymo paslaugas  socialinės rizikos grupei priklausančių ir socialiai remtinų  šeimų vaikams.

Vizija.

Dienos centrą paversti traukos centru, skatinančiu vaikų laisvalaikio užimtumą bei socialinių įgūdžių ugdymą. Puoselėti vaikų ir jų šeimų dvasines vertybes.

1. Vilkaviškio     vyskupijos     Caritas    projekto    „Kalvarijos  vaikų   dienos „Žiniukas“ darbuotojai ir savanoriai  įsipareigoja:

1.1. organizuoti vaiko laisvalaikį (įvairūs renginiai, ekskursijos, išvykos),

1.2. organizuoti maitinimą vieną kartą per dieną,

1.3. dirbti pedagoginį–ugdomąjį darbą, rūpintis fiziniu ir doroviniu auklėjimu,

1.4. sudaryti sąlygas vaiko pamokų ruošimui,

1.5. organizuoti vaiko individualų socialinį ir psichologinį konsultavimą bei su konsultavimu susijusius tyrimus (anketavimą, testavimą, fotografavimą, filmavimą ir pan.),

1.6. esant reikalui tarpininkauti ir atstovauti mokykloje, vaiko teisių apsaugos tarnyboje, policijoje  ir kitose institucijose;

1.7. esant  reikalui  atlikti  asmens  higienos  patikrinimus,  nepažeidžiant  vaikų  orumo   ir

išlaikant konfidencialumą;

1.8. konfidencialiai    laikyti     informaciją    apie   šeimą,   išskyrus   tuos  atvejus, kai gali

pakenkti vaiko interesams ir sveikatai.

2. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja ir sutinka:

2.1. leisti    vaikui    lankyti    Vaikų    dienos    centrą    „Žiniukas“  adresu Vasario 16-osios g. 48 ,

Kalvarijoje ir neriboti vaiko dalyvavimo užsiėmimuose pagal nustatytą     dienotvarkę ir prioritetus ugdyti krikščioniškąsias vertybes, supažindinti su katalikiškomis šventėmis, lankytis Katalikų Bažnyčioje,

2.2. leisti    vaikui    savarankiškai   ateiti   į vaikų  dienos centrą  „Žiniukas“ bei    išeiti   iš

jo užsiėmimų metu arba jiems pasibaigus,

2.3. palaikyti reguliarius ryšius su vaikų dienos centro  darbuotojais ir keistis informacija,

2.4. dalyvauti  susirinkimuose  ir  užsiėmimuose,  kuriuos  organizuoja vaikų dienos centro

darbuotojai  vaikams ir tėvams,

2.5. esant reikalui, leisti vaikų dienos centro  darbuotojams apsilankyti namuose,

2.6. kontroliuoti vaiko mokymąsi bei lankomumą vaikų dienos centre,

2.7. atsakyti už vaiko netinkamą elgesį vaikų dienos centre,

2.8. atlyginti vaiko padarytą materialinę žalą vaikų dienos centrui,

3. Dienotvarkė:

12.00-14.00 val.- atvykimas, laisvalaikis

14.00-15.00 val.- pamokų ruoša

15.00-15.30 val.- savitvarka

15.30-16.00 val.- pietūs

16.00-17.00 val.-įvairaus pobūdžio pagal savaitės veiklos planą (dvasinio, meninio, sportinio, darbinio pobūdžio) užsiėmimai

17.00-18.00 val.-išvykimas

4. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaikui nustojus lankyti arba nesilaikant nustatytų įsipareigojimų ir taisyklių, jis braukiamas iš vaikų dienos centro lankytojų sąrašų

Vaikų dienos centro „Žiniukas“ vadovė– Renata Jarimavičienė +370 671 53943
 
 Adresas:
Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Vasario 16-osios g. 48
LT-69210 Kalvarija
Tel. 8 671 53943